Byggesøknad garasje

Garasjer som er unntatt søknadsplikt

En garasje som er unntatt søknadsplikt må være en enkelt frittstående bygning på en bebygd eiendom. Bygget kan bare ha én etasje. Den kan altså ikke inneholde kjeller eller loft. Garasjen kan ikke brukes til beboelse, og heller ikke til overnatting uten byggesøknad.

Størrelsen kan være maksimalt 50 m2 BRA eller BYA. Gesimshøyden kan være maks 3,0  meter og mønehøyden kan være maks 4,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Bygningen kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense. Du trenger ikke nabovarsle, men det anbefales å informere naboene om tiltaket.

Det er likevel slik at din eiendom kan ha egne bestemmelser som gjelder foran det som er nevnt over. Da gjelder ikke unntaket fra søknadsplikten. Det er derfor viktig at du undersøker reguleringsplanen eller kommuneplanens bestemmelser for området der din eiendom ligger.

Garasjer som ikke er unntatt søknadsplikt

Hvilken type søknad som skal brukes avhenger av garasjens størrelse og den faktiske bruken av rommene i bygget.

Dersom du ønsker å oppføre garasje som er over 70 kvm eller bygge garasje som inneholder rom for varig opphold må du bruke profesjonelle foretak for å søke, prosjektere og utføre tiltaket. Foretakene må søke kommunen om ansvarsrett. Det betyr at de må oppfylle visse kvalifikasjons- og systemkrav.

Bygger du derimot en garasje på under 70 kvm BRA eller BYA og uten rom for varig opphold, kan du som privatperson selv være ansvarlig for alle deler av tiltaket.

Plan- og bygningsloven har krav til hva en byggesøknad faktisk skal inneholde. Tiltaket må også nabovarsles.

Generelt for alle garasjer

Før du bestemmer deg for hvilken garasje du vil bygge, kan det være lurt å undersøke hvilke regler som gjelder for området du bor i. Er eiendommen din regulert kan reguleringsplanen inneholde bestemmelser om bla størrelse og plassering. Dersom eiendommen ikke omfattes av en reguleringsplan er det kommuneplanen som gjelder. En del kommuner har relativt detaljerte bestemmelser også for garasjebygging i kommuneplanen.

Hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom får du vite ved å henvende deg til kommunen. De fleste kommuner har servicetorg som vil være behjelpelig med å informere om bestemmelser og hvilke skjema som gjelder. Søknaden kan leveres på standariserte blanketter. Disse kan lastes ned gratis på www.dibk.no En del kommuner tar og imot søknader digitalt gjennom det nettbaserte systemet ByggSøk.

Norsk Bygningsrådgivning tilbyr utarbeidelse av byggesøknad, vi kan og hjelpe med opptegning av garasjen.