Nabovarsel ved byggesøknad

I utgangspunktet skal alle tiltak som er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven nabovarsles. Kommunen har likevel myndighet til å unnta fra nabovarsling dersom naboers interesser i liten grad blir berørt av tiltaket

Eiere og festere av naboeiendom og gjenboereiendom skal varsles. Leieboere skal ikke varsles. Naboeiendom har felles grense med eiendommen hvor tiltaket skal utføres. Gjenboereiendom er eiendom som ikke har felles eiendomsgrense med tomten der tiltaket skal utføres, men skilles av vei, gate, elv eller annet areal. Fra naboer og gjenboere er varslet til byggesøknaden sendes må det ikke gå mer enn ett år.

Dersom eiere av andre eiendommer enn naboeiendom eller gjenboereiendom berøres av tiltaket, kan kommunen forlange at disse også varsles. 

Nabovarselet skal inneholde nok informasjon til at de som varsles kan vurdere om deres interesser berøres eller ei. Vanligvis holder det med tegninger som viser hva som skal gjøres og kart som viser plassering. Er tiltaket avhengig av dispensasjon skal varselet også inneholde dette.

Fra nabovarselet er sendt har mottakerne av varselet to uker til å komme med eventuelle merknader. Merknadene skal vedlegges søknaden til kommunen. Det skal også redegjøres for hvordan merknadene er ivaretatt.

Fra naboer og gjenboere er varslet til byggesøknaden sendes må det ikke gå mer enn ett år.

Kilde: www.dibk.no