Tomtefaret

Prosjekt: Tomtefaret – 3 eneboliger
Tiltakshaver: Romer Eiendom AS
Status: Byggesøkt Frogn kommune 2018

Tomten ligger i et veletablert boligområde i vestvendt åsside med utsikt til Hurumlandet. Fine variasjoner i lett hellende terreng og en fin opparbeidet hage ønskes videreført ved oppføring av tre nye eneboliger. Eksisterende hus rives og tomten fradeles.

I utarbeidelse av bebyggelsesplan har det vært viktig å ivareta sol, sikt og gode mellomrom på tvers av tomtegrenser. Et godt bearbeidet uteareal med lave murer, trapper i terreng og beplantning vil sikre gode og vakre uterom på forskjellige nivåer. Romprogram og planlegging forøvrig har gitt boliger med romslige løsninger og fine bokvaliteter.

Ved denne type fortetting, og ved høy utnyttelse av tomten som helhet, kunne man alternativt sett for seg en mer sammenhengende eller gruppert bebyggelse med mer variasjon i volumoppbygging. Ved å nedskalere deler av bygningsmassen i et alternativt bebyggelsesmønster, tenke uterom kollektivt og privat, kan vi bedre integrere prosjektet i omgivelsene og samtidig introdusere en ny tettere boform i en etablert hus-i-hage struktur.